Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
 

I. ÚVOD

Vážime si Vaše súkromie a pri našej činnosti kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Pri akomkoľvek používaní Vašich osobných dodržiavame príslušné všeobecne záväzné právne predpisy. Získavame a používame iba také Vaše osobné údaje, ktoré skutočne potrebujeme a používame ich výlučne z oprávnených dôvodov

II. ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE

Osobným údajom sú akékoľvek informácie týkajúce sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov môže byť identifikovaný priamo alebo nepriamo na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje patria najmä kontaktné údaje fyzických osôb, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z.z.. a č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len „GDPR“).

III. ČO JE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo spracovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovaním, ukladaním na nosiče informácií, sprístupnením, úpravou alebo zmenou, vyhľadávaním, používaním, prenosom, šírením, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

IV. DOTKNUTÁ OSOBA

  • akákoľvek fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar, ktorý ponúkame,
  • akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka, ktorý nakupuje tovar, ktorý ponúkame (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),
  • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi naše webové stránky,

V. KOMU UDEĽUJETE SVOJ SÚHLAS

Spracovávateľ Miroslav Oravec, Školská 10, 95621 Jacovce – fyzická osoba určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.semienkozivota.sk.

Ak sa chcete v akejkoľvek súvislosti na mňa obrátiť, napíšte prosím e-mail na adresu: miroravec@gmail.com, kde rád a ochotne  s Vami preberiem všetky Vaše požiadavky.

VI. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti Vás chcem informovať o tom, na aké účely, akým spôsobom a prečo používam Vaše osobné údaje.

1. Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, využívam predovšetkým za účelom potrebnej komunikácie a na to, aby som Vám sprístupnil  tovary (prebytky), ktoré ponúkam. Vaše osobné údaje využívam na to, aby som s Vami mohol byť v kontakte. Vaše osobné údaje potrebujem, aby som mohol spracúvať a vybavovať Vaše objednávky.

Vaše osobné údaje využívam na spravovanie webstránky a na zlepšovanie služieb a prevádzky. Webstránky využívajú súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie webstránok.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účely definované v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov dôsledne dodržiavam zásadu nevyhnutnosti a primeranosti, t. j. vykonávam len také spracovateľské činnosti, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov. V nadväznosti na to uplatňujem predovšetkým zásadu minimalizácie údajov a zásadu minimalizácie uchovávania.

2. Automatizovane zbierané údaje. V prípade, že využívate naše webové stránky, môžem zhromažďovať údaje o vašich návštevách webových stránok. Tieto dáta zahŕňajú vašu IP adresu, správanie na webových stránkach www.semienkozivota.sk a ich využitie.

– Tieto informácie sú získavané automatizovane prostredníctvom „cookies“ alebo pomocou trackovacích technológií, pretože vám chcem poskytovať čo najlepšie služby a obsah.

– Tieto dáta sú spracovávané po dobu 1 roka.

VII. ZABEZPEČENIE DÁT

S vašimi osobnými údajmi budem nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov sa používajú automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického vývoja

VIII. KOMU MÔŽU BYŤ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ

Som oprávnení na vyžiadanie tieto údaje poskytnúť príslušným štátnym orgánom, podľa zákona a vy ste s tým uzrozumený (-a).

Osobné údaje (cookies) sú odovzdávané spoločnosti Google a Facebook v rámci analytických a trackovacích technológií.

Ak sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo iných spracovateľov, aby som uľahčil a zdokonalil spracovanie, sľubujem, že sa na spracovateľa bude klásť minimálne rovnaký nárok na bezpečnosť a kvalitu spracovania, ako v čase prijatia týchto zásad.

Niektoré Vaše osobné údaje môžem poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď takáto povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov.

IX. VAŠE PRÁVA

Ak ako prevádzkovateľ spracovávam Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Taktiež sa na mňa môžete kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu osobných údajov, ktoré spracovávam.

Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávam v rozpore s právnymi predpismi, môžete požiadať o vysvetlenie alebo opravu chybného stavu, najmä požadovať obmedzenie spracúvania, blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov alebo prípadné úplné vymazanie týchto údajov. Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste mi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby som Vám v tom bránil.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

X. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného spracovávateľa uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka:  http://www.dataprotection.gov.sk/.

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

XI. ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžem niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčam Vám, aby ste pravidelne navštevovali webstránku www.semienkozivota.sk a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Ak dôjde k podstatnej zmene Zásady ochrany osobných údajov, musím Vás o tejto zmene informovať s predstihom formou e-mailovej správy, ktorá bude obsahovať odkaz na nové zásady, odkiaľ si ich môžete vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe.

 XII. ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Nepracujem so žiadnymi citlivými osobnými údajmi, tj. osobnými údajmi, ktoré vypovedajú o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, o náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, o zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov, genetické údaje subjektu údajov, či biometrické údaje.

Spĺňam informačnú povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Umožňujem výkon vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Plním všetky ďalšie povinnosti prevádzkovateľa informačného systému a spracovávateľa osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

XIII. Záverečné ustanovenia

Pokračovaním užívania stránok www.semienkozivota.sk vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s tým, že ste sa boli uzrozumený(-a) so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste boli správne informovaný(-á) o spracovaní vašich osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov sú vydávané v elektronickej podobe a sú prístupné na webových stránkach.

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2021.